Najważniejsze akty prawne w zakresie ochrony danych osobowych

Poniższe akty prawne można znaleźć na stronie http://isap.sejm.gov.pl z zastrzeżeniem, iż Kancelaria Sejmu dokłada wszelkich starań, aby informacje z bazy ISAP zamieszczane były niezwłocznie po ich opublikowaniu w postaci elektronicznej, żeby były rzetelne i kompletne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje publikowane w ISAP w sieci Internet. ISAP nie jest źródłem prawa a elektroniczna wersja tekstów ujednoliconych ustaw opracowywanych w KS może być dla naszych użytkowników jedynie materiałem informacyjnym i pomocniczym.


Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych (Dz. Urz. WE L 281 z 21.11.1995r., s. 31; tekst w języku polskim opublikowany w Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne 2004, rozdz. 13, t. 15, s. 355),


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW


Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922 z późn. zm.),


NAJNOWSZA AKTUALIZACJA PO ZMIANACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD 01.06.2016r.


Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024),


Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji (Dz. U. z 2014r. poz. 1934),


Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. z 2008r., nr 229, poz. 1536),


Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015r., poz. 719),


Ustawy z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.),


Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.),


Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014r., poz. 1502 z późn. zm.),


Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016r., poz. 1030),


Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014r., poz. 243 z późn. zm.),


Ustawy z dnia 5 stycznia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016r., poz. 1167),


Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. 2011r., Nr 276, poz. 1631 z późn. zm.),